عکس تعزیه عاشورا در شهرک شهید رجایی تهران

با هنرنمایی حمیدرضا رضائیان در نقش امام سجاد (ع)

حمید رضا رضاییان حمیدرضا رضاییان حمیدرضارضاییان  حمید رضا رضائیان حمیدرضارضائیان حمیدرضا رضائیان

حمید رضا رضاییان حمیدرضا رضاییان حمیدرضارضاییان  حمید رضا رضائیان حمیدرضارضائیان حمیدرضا رضائیان

 

و داوود خوانساری (امام) و قاسم جلیلی (ابن سعد) :

/ 0 نظر / 30 بازدید